• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Odlok o spominskem parku Udin boršt

Skupščini občin Kranj in Tržič sta leta 1981 ”zaradi izredno velikega pomena delavskega revolucionarnega gibanja in NOB v Udinem borštu in na njegovih obronkih sprejeli pobudo Zveze združenj borcev NOV o spominski ureditvi tega območja – z namenom, da se ustrezno uredi in zaščiti, tako da bi ostal trajen spomin na grozote vojne ter na številna junaštva in tragedije borcev za osvoboditev”. Spominski park Udin boršt je od leta 1985 zavarovan kot zgodovinski in kulturni spomenik z občinskim odlokom nekdanje občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85)

Ne glede na politično konotacijo prvotne pobude ima območje na površini 1725 ha danes status krajinskega parka – in to povsem upravičeno, saj se odlikuje s celo vrsto dragocenosti naravne in kulturne dediščine.

Za spominski park kot celoto velja varstveni režim, ki zagotavlja ohranitev gozdne in kulturne krajine, lastnikom zemljišč pa omogoča gospodarjenje z gozdovi in kmetijskimi obdelovalnimi površinami. V parku je prepovedano vnašanje neavtohtonih rastlin in živali, gradnja počitniških hišic in drugih komunalnih posegov, postavljanje ograj, ustvarjanje hrupa nad 45 dB itd.

Občine, ki si delijo območje Udin boršta, so že pred leti podali predlog, da se obstoječi Odlok o spominskem parku revidira oz. sprejme nov odlok, ki bi upošteval realno stanje na terenu ter sledil sodobnim smernicam trajnostnega razvoja in ohranjanja narave. Za ta namen je območni Zavod RS za varstvo narave OE Kranj pripravil tudi ustrezne strokovne podlage, a zadeva je zaradi neaktivnosti pristojnega ministrstva od takrat v mirovanju.

Več o Odloku o Spominskem parku Udin boršt priponki: