• slovensko
  • english
  • german
 

Koledar dogodkov

 
 

Vremenska napoved

Projekti na območju Udin boršta

KRAŠKE KULTURNE POKRAJINE – Edinstven odnos med človekom in kraškim svetom (Culture 2000)

Opis projekta: Evropska konvencija o pokrajini poudarja, kako pomembno je ceniti pokrajine, kajti to je zelo zanimiva tema, saj se tiče vseh prebivalcev in celotnega ozemlja. Da bi pokrajino spet primerno cenili in pri tem aktivno angažirali prebivalstvo, je najprej potrebno priznati posebnost in edinstvenost vsake pokrajine posebej kot predstavnika svojskega in edinstvenega razmerja med človekom in okoljem z upoštevanjem zgodovinskih sprememb.

To zahteva široko akcijo za dvig zavedanja in vzgoje.V tem kontekstu je imel projekt na eni strani namen preučevanje in poglabljanje obstoječega znanja o treh izbranih območjih kraške pokrajin v Italiji, Sloveniji in Franciji, na drugi strani pa posredovanje tega znanja, ki naj postane del skupne dediščine. Tako bi ljudje bolje spoznali bogastvo svojega okolja. Udeležba šolarjev je predstavljalo učinkovito orodje za razširitev in populariziranje te akcije.


Evropska dimenzija tega projekta je bila zagotovljena z udeležbo raziskovalcev in šol iz treh različnih držav, mednarodno sodelovanje pa je bilo koristno z dvoje vidikov:

·         na znanstveni ravni so primerjalne analize treh kraških področij (med njimi Udin boršta) prinesle pomembne rezultate pri razumevanju vloge različnih dejavnikov za naravni in človeški razvoj teh pokrajin;

 

·         na izobraževalni ravni mednarodno odpiranje in izmenjava informacij med šolarji, ki se tičejo njihovega področja, vsebuje bogate možnosti na področju okoljskega izobraževanja, znanstvenega izobraževanja kakor tudi odgovornega odnosa državljanov.

Trajanje: 2004 – 2005

Slovenski partner: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Aktivnosti v Udin borštu: Udin boršt je bil eno od 3 raziskovanih kraških kulturnih pokrajin v projektu (ostali dve sta iz Francije in Italije) za katere se je preučevalo različne naravne in človeške dejavnike in dejavnosti na tem območju ter povezanost/soodvisnost med njimi. V aktivnosti, tako preko spoznavanja kot tudi terenskega raziskovalnega dela, so bili vključeni učenci več slovenskih šol (tudi OŠ Naklo).

Velik več o projektu ter rezultatih na spletni strani: www.3kcl.net (slovenski del)

 

MAREMA – Dobre prakse pri upravljanju regionalnih struktur (Interreg IIIC, cona Vzhod)

Opis projekta: Aktivnosti v projektu so obsegale razvoj novih modelov struktur regionalnega in prekomejnega razvoja, aktiviranje razvojnih potencialov in partnerstev v regiji, pomoč RRA-jev pri trajnostnem razvoju zavarovanih območij ter vzpostavitev mreže (boljša komunikacija, izmenjava izkušenj in rezultatov projekta).

Trajanje: 2003 – 2005

Slovenski partner: BSC Kranj

Aktivnosti v Udin borštu: Za območje Gorenjske je bil Udin boršt eden od 4 pilotnih območij za katere se je izdelalo pilotne študije sonaravnega razvoja na podlagi lokalnih naravnih in kulturnih potencialov.

 

BREZMEJNA DOŽIVETJA NARAVE – NATURE EXPERIENCE (Program ETS Cilj 3 Slovenija-Avstrija 2007-2013 s sredstvi ERR in RS) 

Opis projekta: Projekt Brezmejna doživetja narave (Nature Experience Borderless) je bil čezmejni projekt v okviru programa Evropsko teritorialno sodelovanje Cilj 3 Slovenija-Avstrija 2007-2013. V njem je sodelovalo 17 partnerjev, vodil pa ga je Urad koroške deželne vlade - Oddelek 3. 

S projektom so želeli partnerji povečati konkurenčnost zavarovanih območij na obmejnem območju Slovenija – Avstrija na področju sonaravnega turizma, predvsem s ponudbo aktivnega doživljanja in spoznavanja narave. Projektne aktivnosti so bile strukturirane iz treh sklopov oz. modulov:

l  Sklop1: Trženje zavarovanih območij narave ter eko turističnih produktov (skupna strategija trženja vključno z pripravljenimi tur. produkti ter promocijskimi orodji kot so publikacije, spletne strani...)

l  Sklop 2: Razvoj delovnih mest ter izobraževanja za lokalno prebivalstvo (vključno z izobraževanji tur. operaterjev, interpretov narave ter drugimi ponudniki turizma ''doživljanja narave'')

l  Sklop 3: Razvoj infrastrukture s poudarkom na izdelavi skupnega priročnika-smernic za ureditev inovativne doživljajske infrastrukturo ter pilotni ureditvi določenih naravoslovno-turističnih lokacij za potrebe interpretacije narave, na dobavi opreme za izvajanje turističnih produktov doživetij narave ter na nakupu opreme informacijskih centrov za promocijo turizma povezanega z doživljanjem narave .

 

Trajanje: 2009 – 2012

Slovenski partner na Gorenjskem: Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Jezersko, Mestna občina Kranj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Šenčur, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Triglavski narodni park in BSC Kranj.

Aktivnosti v Udin borštu: Občina Naklo se je v projekt vključila z namenom boljše predstavitve in promocije doživetij narave, zgodovine rokovnjaštva in podeželja na širšem območju Udin boršta. Predvsem avstrijski partnerji pa so slovenskim lahko ponudili svoje bogate in uspešne izkušnje s področja predstavljanja narave, njihove promocije in turističnega trženja. 

V Vogvarjevi hiši v Dupljah se je uredilo odvodnjavanje, sanitarije ter dohod za invalidne obiskovalce. Poleg svoje etnološke funkcije bo zdaj lahko služila kot informativno-izobraževalna točka za naravo in podeželje Udin boršta. V ta namen sta bila kupljena še prenosni računalnik, omara ''mlečnica'' za vso opremo,  naravna in podeželska dediščina pa je predstavljena na novi info tabli na zunanji steni Vogvarjeve hiše. Svojo zgodbo rokovnjačev vam pri vhodu v zadnji del hiše predstavi tudi malce grozeč 2 metra visok rokovnjač.

Urejene in označene so bile točke nove tematske poti Po deželi konglomeratnega krasa, ki je v enotno traso združila vse najbolj značilne kraške pojave v Udin borštu. Kot nadaljevanje prizadevnega dela društva Pod krivo jelko je bila nadgrajena tematska pot Pod krivo jelko. Med drugim se je vključil tudi gozdni rezervat, kjer velika lesena roka pozdravlja obiskovalce in jim kot že vselej ponuja sprostitev v svojem zelenem okolju. Na teh poteh si obiskovalci lahko spočijejo na dveh novih počivališčih.

Zanimiva pridobitev je etnološko-naravoslovni tabor Rokovnjači s 4 kožaricami, ki bo namenjena naravoslovnemu izobraževanju ter etnološko-kulturnim dogodkom. V prvi fazi se bodo s tem seznanili domačini iz občine Naklo, pa tudi iz drugih naselij okrog Udin boršta. Za pristnejše doživljanje gozdno-rokovnjaške narave je za tabor v Vogvarjevi hiši spravljenih 11 rokovnjaških kostimov, izdelanih po zgodovinskih zapiskih, rokovnjaške pohodniške palice, dva rokovnjaška kotla ter lesene table z vžganimi pravili v taboru.

Z namenom aktivnega življenjskega sloga oz aktivnega sonaravnega turizma sta bili po občini označeni dve kolesarski trasi, trasa 1:  Kranj – Polica – Okroglo – Duplje ( 12 km) ter trasa 2: Duplje – Udin boršt – Duplje (8,5 km). Pri tem kolesarje na manj prometne lokalne ceste ter gozdne/poljske poti usmerjajo usmerjevalne tablice na lesenih stebričkih in obstoječih nosilcih. Za boljo informiranost sta na voljo dve veliki informativni tabli v treh jezikih na Polici ter v Sp. Dupljah, za utrujene noge pa 3 počivališča ob trasah.

Za informiranost in turistično trženje Nakla in Udin boršta so bili izdani tudi plakat, dve razglednici v skupni nakladi 4000 izvodih ter nova informativno-promocijska zloženka v 2000 izvodih ter slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.

 

UČNE POTI GORENJSKE – UDIN BORŠT (Regionalni razvojni programi – Razvoj regij s sredstvi ESRR in RS)

Opis projekta: Z namenom aktiviranja turistično-izobraževalnih potencialov Udin boršta, je Občina Naklo v sodelovanju z Občino Tržič v letu 2013 začela z izvajanjem projekta »Učne poti Gorenjske – Udin boršt«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije izbran iz naslova prednostne usmeritve ''Regionalni razvojni programi'' razvojne prioritete ''Razvoj regij''.

 

Veliko več o projektu v zavihku O PROJEKTU.

 

Trajanje: 2013 – 2014

Partnerji: Občina Tržič (vodilni partner), Občina Naklo (projektni partner)

Aktivnosti v Udin borštu: Celoten projekt je namenjen razvoju sonaravnega turizma na širšem območju Udin boršta (več v zavihku O PROJEKTU).